นายสุภชัย นาคสุวรรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน
                 
                  (ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
               
                 
นางสาวอนุสรณ์ ทิพย์สุราษฎร์
เจ้าพนักงานธุรการ
               
 
นางสาววันดี ธนากรรฐ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวเย็นใจ เศรษฐพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
  รอรูป


น.ส.อังศนา อินทรีย์วรณ์

ผู้ดูแลเด็ก
รอรูป


น.ส.แอนจิรา
ทองปาน

ผู้ดูแลเด็ก
รอรูป


น.ส.สุรัญญา สุทธิ

ผู้ดูแลเด็ก
รอรูป


น.ส.ศุภธิดา ศรีนวล
ผู้ดูแลเด็ก
รอรูป

น.ส.อรนุช องอาจ

ผู้ดูแลเด็ก
 
     

นางแม่เล็ก ศรีสว่าง
แม่บ้าน
  รอรูป
นางสกุณี เพชรประพันธ์

แม่บ้าน
     
     
   
นางสาวอุมาพร ราชมณี
คนงานทั่วไป
   
นายประสาน จงจิตร
คนงานทั่วไป
       
นางนัยนา คำเจริญ
คนงานทั่วไป
 
นายสิทธิชัย สิทธิเชนทร์
คนงานทั่วไป