นายสุภชัย นาคสุวรรณ์
ปลัดเทศบาล
         

นายสิทธิชัย ก๋งเม่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวาริน ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
   
นางปราณี แสงศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
   
นายสันต์ชาย ศรีเปารยะ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 
นายสิงหา ศรีนวล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
รอรูปถ่ายนายบัญญัติ วงศ์สวัสดิ์
คนงาน


นางสาวสุนันทา สวนกูล
คนงาน


นางพวงทิพย์ บรรจง
คนงาน