-ว่าง-
                         
                    - ว่าง-
                       
                     
นางพรพิมล ริยาพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
                           
                                                                 

นายสิทธิ์พงศ์ ด้วงช่วย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพงษ์พิพัฒน์ นางงาม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
 
 
นายวันชัย ราชมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสายวารินทร์ แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร ปรีชา
นักพัฒนาชุมชน
 
นายสากล คะเณย์
เจ้าพนักงานป้องกัน
     

นางสาววรรณา จงจิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
   
 
นางบุปผา แซ่บ้าง
คนงาน

น.ส.จันทร์อุมา พิธีการ
คนงาน
 


นางกมลทิพย์เทพส่ง
คนงาน


นายเลอศักดิ์ นำนาผล
คนงาน

นายอรรถพล คงศักดิ้์
คนงาน
 
                                                   


นายเกียรติศักดิ์ เทพนุรักษ์
คนงาน
      รอรูป


นายเทพประสิทธิ์ มาศนิยม
คนงาน
รอรูป

นายยงยุทธ หนูเพชร
คนงาน
รอรูป


น.ส.กุลพัชร ประพฤติ
คนงาน
รอรูปถ่ายน.ส.ปริฉัตร องอาจ
คนงาน
 
               
รอรูปนายสุภาพ ระบิลคดี
คนงาน
   

นายหัสฎา สิทธิพงษ์
คนขับรถ
รอรูปนางวัชรา วิเชียร

คนงาน
รอรูปนางพจนีย์ บุญเมือง

คนงาน