นายสุภชัย นาคสุวรรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน
     

นางปัญจพัฒน์ จันชู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอนัน ชูบุรี
พนักงานขับรถขยะ
               
        รอรูปถ่าย

น.ส.อมรรัตน์ บุทอง
คนงาน
     
               
        รอรูปถ่าย

น.ส.รัชนี ภิรมย์
คนงาน
     
 
+ งานรักษาความสะอาดแบบสแกนทุกพื้นที่ (big Cleaning Day)