กองช่าง    
             
           
      นายสุภชัย นาคสุวรรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน
     
             
     
นายบุญพิชัย หวังสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
             
      รอรูปถ่าย

นายรุ่งโรจน์ ศรีมุกข์
     

นางเกวลี บัวแก้ว
คนงาน